Wczytywanie strony

Cykl webinarów z zamówień publicznych i inwestycji budowlanych

Data opublikowania: 07/03/2024

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów organizowanych przez Polski Klaster Budowlany wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

Link do rejestracji na najbliższe webinarium:
Formularz rejestracyjny na webinar 18.03.2024 – Bieluk i Partnerzy

1. Zamówienia bez korekty – zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów

Termin: 18 marca 2024 r. godz. 10.00-11.00

Prowadząca: Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Opis: Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień zgodnie z odpowiednimi zasadami. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej. Większość beneficjentów będzie zobowiązana do udzielania zamówień zgodnie z zasadami określonymi w nowych wytycznych – „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Nowe wytyczne wprowadzają istotne, zarówno dla beneficjentów jak i wykonawców, zmiany w zakresie udzielania zamówień i stosowanych procedur.

Szkolenie przybliży beneficjentom i wykonawcom, jakie są nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów. Podczas webinaru dowiesz się między innymi:

 • Jakie zmiany w zakresie udzielania zamówień wprowadzają nowe wytyczne?
 • Czy nadal należy stosować procedurę rozeznania rynku?
 • W jaki sposób powinna zostać złożona oferta?
 • W jakiś sposób komunikować się w trakcie procedury udzielania zamówienia?
 • Jakie są zasady wykorzystywania podpisów elektronicznych?
 • Jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie zbadania, czy zaoferowana ceną jest rażąco niska?
 • Jak udzielić prawidłowych wyjaśnień w zakresie wysokości zaoferowanej ceny?

 

2. Kary umowne, sposób zastrzegania, naliczanie, miarkowanie, inne sposoby obrony przed ich zapłatą

Termin: 3 kwietnia 2024 r. g. 10.00 -11:00

Prowadząca r.pr. Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół

Opis: Webinar przybliży wykonawcom, podwykonawcom i inwestorom, w jaki sposób skutecznie zastrzegać kary umowne w umowach o wykonanie robót budowlanych, a także w umowach o prace projektowe, ale także jak bronić się przed niezasadnie naliczonymi karami umownymi. Podczas  webinaru dowiesz się m.in.

 • Jak naliczyć kary umowne?
 • Jak dokumentować przewinienia umowne?
 • Kto i co powinien udowodnić w związku z karami umownymi?
 • Miarkowanie kar umownych – jakie przesłanki miarkowania są brane pod uwagę przez sąd?
 • Jak zawierać ugody w sprawie kar umownych?
 • Czy podmioty publiczne mogą samodzielnie obniżyć kary umowne w ramach tzw. „automiarkowania”?

 

3. Rażąco niska cena zamówienia publicznego – problemy praktyczne. Jak skutecznie wyjaśniać wysokość zaoferowanej ceny?

 Termin: 15 kwietnia 2024 r. godz. 10.00-11:00

Prowadząca: Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Opis: Temat rażąco niskiej ceny cały czas pozostaje aktualny. Wykonawcy zamówień publicznych muszą niejednokrotnie mierzyć się z koniecznością wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny. Coraz częściej zdarza się również, że wykonawcy kwestionują ceny zaoferowana przez konkurentów. Znajomość zasad udzielenia odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowane ceny, jak również zasad weryfikacji takich wyjaśnień, ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wykonawcy. Podczas webinaru dowiesz się:

 • Jaka cena jest rażąco niską?
 • Jak argumentować zaoferowanie rażąco niskiej cena przez konkurenta?
 • Jak się bronić w przypadku zarzutu konkurenta o zaoferowaniu realizacji zamówienia za rażąco niską cenę?
 • Jak się przygotować do obrony zaoferowane ceny przed KIO?

4. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym poleganie na zasobach podmiotu trzeciego i zasobach członków konsorcjum

Termin: 10 maja  2024 r. godz. 10.00-11:00

Prowadząca: Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Opis: Wykonawcy zamówień publicznych nadal napotykają wiele trudności związanych z wykazywaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Obecnie obowiązująca ustawa – Prawo zamówień publicznych może rodzić po stronie wykonawców wątpliwości, w szczególności w zakresie polegania na zasobach podmiotu trzeciego i polegania na zasobach członka konsorcjum. Podczas webinaru dowiesz się m.in.:

 • Jakie wymagania spełnić aby polegać na zasobach podmiotu trzeciego?
 • Jaki jest wymagany udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia?
 • Jakie dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego należy złożyć?
 • Jak spełnienie warunków powinno wykazywać konsorcjum?
 • Czy można posługiwać się doświadczeniem zdobytym w ramach inwestycji realizowanej w konsorcjum?

 

5. Zasady podpisywania i składania dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy elektroniczne

Termin: 3 czerwca  2024 r. godz. 10.00-11:00

Prowadząca: Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Opis: Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje pełna elektronizacja zamówień publicznych. Wykonawcy często nie zdają sobie nadal sprawy z możliwości, jakie dają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, w zakresie podpisywania dokumentów. Wykonawcy zgłaszają wątpliwości w szczególności w zakresie formy składanych dokumentów, czy tego, kto może podpisać dokument składany w postępowaniu. Podczas webianaru dowiesz się m.in.:

 • Które dokumenty można złożyć w formie kopii, a które dokumenty wymagają złożenia w  oryginale?
 • W jaki sposób poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem?
 • Kto może podpisywać dokumenty?
 • W jaki sposób weryfikować poprawność podpisów na dokumentach?
 • Jak poradzić sobie z brakiem posiadania podpisu elektroniczne przez osoby reprezentujące podwykonawcę lub podmiot trzeci?

 

PROWADZĄCE

Radczyni  prawny Katarzyna Zadykowicz-Sokół, partner Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych od 2003 r. Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w zakresie robót budowlanych. Doradza beneficjentom w postępowaniach konkursowych (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku) mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), w którym przewodniczy grupie robót budowlanych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz tematyki robót budowlanych.

 

Radczyni prawna Patrycja Oleksińska–Dąbrowska, szefowa praktyki prawa zamówień publicznych i funduszy UE w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych od 2012 r. Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym przed KIO. Autorka wielu publikacji z zakresu pzp.

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.