Wczytywanie strony

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem) reguluje zakres i warunki świadczenia przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku zwanego dalej „Usługodawcą” usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 j.t.).
  2. Właścicielem Serwisu jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok, NIP 542-290-15-67 REGON 052252089, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem: 0000221615.
  1. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie polskiklaster.pl lub złożenie Zamówienia za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.
  2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony polskiklaster.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dysku.

 

 1. Definicje użyte w Regulaminie
  1. Członek Klastra –podmiot, który przystąpił do Klastra i jest jego członkiem na zasadach określonych w Regulaminie Klastra;
  2. Klaster –  Polski Klaster Budowlany, funkcjonujący na zasadach określonych w Regulaminie Klastra;
  3. Konto-Usługa Elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności określonych w Regulaminie oraz usług udostępnianych Użytkownikowi przez Usługodawcę;
  4. Konsument– Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego – osoba fizyczna zawierająca umowę lub korzystająca usług w ramach Serwisu w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;
  6. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności zasady utworzenia Konta, oraz korzystania z innych usług / funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę  za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
  7. Regulamin Klastra– dokument dostępny pod adresem: polskiklaster.pl/regulamin-czlonkostwa-w-polskim-klastrze-budowlanym, określający m.in. warunki przystąpienia do Klastra oraz sposób organizacji i działalności Klastra;
  8. Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, dokonana za pomocą udostępnionego na stronach Serwisu Formularza rejestracyjnego;
  9. Serwis– platforma prowadzona przez Usługodawcę, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne, dostępna pod adresem internetowym polskiklaster.pl ;
  10. Usługodawca –Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku; które świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: polskiklaster.pl;
  11. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
  12. Usługa Elektroniczna/ Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem;
  13. Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 j.t.),
  14. Ustawa o prawach konsumenta– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020, Nr 287 ze zm.);
  15. Użytkownik– podmiot korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem,
  16. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie lub formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 

 1. Rodzaj i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w szczególności:

1.1. ofertę sprzedaży szkoleń i kursów online,

1.2. udział w projektach,

1.3. udziału w eventach,

1.4. zapisy do Klastra,

1.5. możliwość rejestracji i założenia konta w Serwisie,

1.6. możliwość korzystania z formularzy kontaktowych,

1.7. obsługa pozostałych usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli została zaakceptowana.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi w terminie wynikającym z zawartej umowy.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do:

4.1. Podawania w ramach Serwisu (w szczególności w ramach dedykowanych formularzy) wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych Użytkownika i podmiotu, który reprezentuje, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych;

4.2. Nieudostępniania osobom nieupoważnionym danych służących do logowania do Konta w ramach Serwisu (w tym dedykowanego loginu i hasła);

4.3. Niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu.

  1. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług Elektronicznych opisaną w Regulaminie i zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rejestracji, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
  2. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych dla każdej ze stron wynosi 30 dni z zastrzeżeniem zapisów do Klastra (członkostwo w Klastrze) reguluje Regulamin Klastra zamieszczony w Serwisie. Wypowiedzenie umowy w zakresie Konta jest równoznaczne z usunięciem Konta.

 

 1. Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Wymagania techniczne

Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w tym korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy o świadczenie usług jest posiadanie komputera lub innego urządzenia mobilnego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz dostęp do poczty elektronicznej.

 

 1. Usługi elektroniczne
 1. Zawarcie umowy sprzedaży szkoleń i kursów online

1.1. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na
dobę za pośrednictwem Serwisu.

1.2. Do złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie Konta w Systemie a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego na kurs lub szkolenie.

1.3. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu zgłoszenia oraz wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

1.4. Przy niektórych szkoleniach lub kursach Usługodawca może wymagać dodatkowych dokumentów, będących warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Po zakwalifikowania Użytkownika przez Usługodawcę na szkolenie lub kurs (lub w sytuacji szkolenia bez dodatkowej  kwalifikacji) Użytkownik otrzymuje na wskazany adres mailowy informacje o Zamówieniu oraz link do płatności online.

1.5. Cena podana przy każdym kursie/szkoleniu jest ceną brutto obowiązującą w trakcie składania Zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy. Niewniesienie opłaty za szkolenie/kurs oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie Zamówienia.

1.6. Usługodawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.

1.7.   Dostęp do wykupionego kursu/szkolenia uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty przy czym w przypadku szkoleń/kursów online odbywających się w czasie rzeczywistym dostęp uruchamiany jest  w dacie i godzinie kursu/szkolenia.

1.8. Wykupione kursy/szkolenia dostępne są na Koncie Użytkownika za wyjątkiem kursów/szkoleń odbywających się na żywo.   

1.9. Usługodawca dopuszcza możliwość rezygnacji ze stworzenia kursu/szkolenia. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Usługodawca zwróci Użytkownikowi pełną kwotę zakupu kursu/szkolenia.
1.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Użytkownik  nie weźmie udziału w szkoleniu/kursie  na skutek problemów sprzętowych z komputerem Użytkownika.

1.11. Użytkownik kursu/szkolenia zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
1.12. Z jednego zakupionego dostępu do kursu/szkolenia może korzystać tylko jedna osoba.
1.13. Użytkownik  jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest w szczególności udostępnianie materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Udział projektach, eventach

2.1. Użytkownik może deklarować wolę wzięcia udziału w projekcie lub evencie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.

2.2. Do złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie przez Użytkownika Konta w Serwisie (każdorazowo informacja przy danym projekcie/evencie) oraz wypełnienie wybranego do projektu lub eventu.

2.3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

2.4. Po zakwalifikowania Użytkownika przez Usługodawcę do projektu lub eventu, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres mailowy informacje o projekcie lub evencie.

2.5. Projekty lub eventy mogą być odpłatne lub nieodpłatne. W opisie projektu lub eventu zostanie podana cena brutto projektu/eventu lub informacja o nieodpłatnym charakterze wydarzenia.  W przypadku projektów/eventów płatnych niewniesienie opłaty oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie Zamówienia.

2.6.  Usługodawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.

2.7. Usługodawca dopuszcza możliwość rezygnacji z organizacji projektu lub eventu. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Usługodawca zwróci Użytkownikowi pełną kwotę opłaconą tytułem Zamówienia.

 

 1. Zapisy do Klastra (członkostwo w Klastrze)

3.1. Użytkownik będący przedsiębiorcą może deklarować wolę przystąpienie do Klastra (członkostwo w Klastrze) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w Serwisie.  Do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  wymagane jest posiadania Konta w Serwisie.

3.2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu rejestracyjnym oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Klastra.

3.3. Po pozytywnej weryfikacji Użytkownika, Usługodawca przesyła na adres mailowy Użytkownika informację o możliwości przystąpienia do Klastra wraz  z informacją o wymaganych dokumentach.

3.4. Zasady członkostwa w Klastrze zostały uregulowane w Regulaminie Klastra dostępnym w Serwisie.

 

 1. Usługa prowadzenia Konta

4.1. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia i dostępu do Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą dokonania rejestracji Konta w Serwisie i jest usługą bezpłatną.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w  Serwisie oraz otrzymania od Usługodawcy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, wiadomości dotyczącej założenia Konta w Serwisie.

4.3.  Umowa o świadczenie usługi prowadzenia i dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika do Usługodawcy żądania usunięcia Konta.

4.4.  W ramach usługi prowadzenia i dostępu do Konta, Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników posiadających Konto.

 

 1. Korzystanie z formularzy kontaktowych

5.1 Usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy.

5.2. Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy obsłudze zapytania Użytkownika.

5.3. Usługodawca, może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego w formularzu kontaktowym adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

 

 1. Pliki do pobrania bez rejestracji

Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy wskazany w pkt. I.2. Regulaminu lub w formie elektronicznej przesyłając wniosek na adres: reklamacje@polskiklaster.pl
 2. Wniosek o rozpatrzenie reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji oraz dane kontaktowe podmiotu składającego reklamację.
 3. Usługodawca rozpatruje wnioski niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia ich wniesienia, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika inny termin.
 4. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej bądź w wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

VII. Prawo do odstąpienia od Umowy, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia

 1. Konsument, a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Przez umowę zawartą na odległość rozumie się przy tym umowę zawartą z Konsumentem  lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:

1.1. pisemnie na adres: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe  z siedzibą w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok,

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@polskiklaster.pl

 1. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany te wpływają na zapisy i realizację niniejszego Regulaminu.

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem (formularz należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.