Wczytywanie strony

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu www.polskiklaster.pl

Szanując prywatność naszych Klientów (Użytkowników) pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku, Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

W ramach niniejszej polityki prywatności administrator przedstawia najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Jednocześnie informujemy, że polityka ma charakter informacyjny i ogólny co oznacza, że wszelkie uszczegółowienia polityki mogą być dodatkowo zawarte w regulaminach a także klauzulach informacyjnych przekazywanych Klientowi (Użytkownikowi) w momencie pozyskiwania danych.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej też administrator) czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Serwisie jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z siedzibą w Białymstoku ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok.

 1. Kontakt z administratorem

Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@polskiestowarzyszenie.pl  lub pisemnie na wyżej wskazany adres administratora.

 1. Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:  iod@adwokat-boltryk.pl lub korespondencyjnie na adres : Andrzej Bołtryk, ul. Mickiewicza 83/16, 15-275 Białystok.

 1. Cele, podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okres przetwarzania danych osobowych

Administrator realizując swoje funkcje biznesowe, w ramach Serwisu przetwarza dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie:

Cel i podstawa przetwarzania  użytkowników korzystających z SerwisuOkres przechowywania danych
W celu realizacji umowy z Klientem (m.in. dotyczącej realizacji Projektów, Szkoleń, Eventów, przystąpienia do Klastra) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy zawartej z Państwem.
W celu rozpatrzenia skarg, reklamacji/wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO.  Państwa dane osobowe będą przechowywane  do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy zawartej z Państwem.
W celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i
sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO).  
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków przez administratora oraz przez okres w którym administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
W celu wywiązania się obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym konieczności udokumentowania wykonania umowy/usługi.  
W celu umożliwienia komunikacji bezpośredniej z administratorem w tym prowadzenia korespondencji, przyjmowania i obsługi zapytań kierowanych do administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, e-maila, telefonicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Co do zasady, dane przetwarzane będą
przez okresy wskazane przepisami
prawa, a w sytuacji gdy co do określonych
dokumentów nie są one wskazane,
przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu
administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (w sytuacji gdy występują inne terminy usunięcia danych  informacje na ten temat podano w pozostałej części polityki prywatności  lub w klauzulach
informacyjnych).
W przypadku osób do kontaktu i współpracy dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z wykonywaniem umowy zwartej między administratorem a podmiotem w imieniu, które Pani/Pan działa (art. 6 ust. 1 f RODO).  
W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prośba o wyrażenie zgody jest przedstawiona w jasny sposób, ze wskazaniem przez administratora celu, w związku z którym zwraca się on o udzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdej chwili poprzez kontakt z administratorem.  Przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania zgody.
W celu prowadzenia działań marketingowych promujących własne produkty i usługi (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) oraz wyświetlaniu treści dopasowanych do Użytkownika Serwisu (art. 6 ust. 1 f RODO).  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w
jakim zostały zebrane tj. działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, jednak nie dłużej do czasu wniesieniu sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez administratora.  Po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą  być przechowywane na potrzeby  wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami.  
W związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
• ustalenie, dochodzenie i obrona przed  roszczeniami,
• zapewnienie funkcjonalności Serwisu i ułatwienia korzystania z tego
Serwisu- szczegóły na temat wykorzystania plików cookie znajdują się w polityce plików cookies.  
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w
jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia wzajemnych roszczeń, ewentualnie do czasu wniesieniu sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez administratora.  Po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą  być przechowywane na potrzeby  wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami.  
W celu administrowania i zarządzania kontami na platformach społecznościowych np. Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Linkedin, Youtube  polegającą na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami tej platformy oraz komunikacji z nimi (art. 6 ust.1 f RODO).   Drogi Użytkowniku, pamiętaj, że zasady korzystania z portali społecznościowych, na których umieszczone jest konto administratora ustala podmiot zarządzający tymi portalami.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w
jakim zostały zebrane tj. działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, jednak nie dłużej do czasu wniesieniu sprzeciwu, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez administratora.  Po wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą  być przechowywane na potrzeby  wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami.  
 1. Udostępnienie danych osób trzecich przez Klientów/Użytkowników

Jeżeli Klient/Użytkownik udostępni nam dane osobowe osoby trzeciej lub kiedy konieczne jest, aby administrator otrzymał je w związku z realizacją celów wyżej wskazanych, oznacza to, że Klient/Użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych.

 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy a także niezbędne do umożliwienia Państwu komunikacji bezpośredniej z administratorem. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, będące wynikiem profilowania.

 1. Odbiorcy danych i przekazanie danych poza EOG

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 • podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności w szczególności: dostawcom usług informatycznych, teleinformatycznych, dostawcom usług marketingowych, dostawcom usług pocztowych/kurierskich, dostawcom usług księgowych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, dostawcom usług bankowych, dostawcom usług prawnych, doradczych, audytorskich. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

Część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazaniem do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem przez administratora z usług dostawców narzędzi infrastruktury informatycznej.  Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google (których dostawcą jest Google Ireland Limited).

 1. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku plików cookies wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji zarządzaj zgodą i zmianę preferencji. Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z punktów naszej polityki prywatności administrator jest do Państwa dyspozycji. Możecie się Państwo skontaktować z administratorem na dane kontaktowe wskazane w niniejszej Polityce.

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.