Wczytywanie strony

Regulamin członkostwa w Polskim Klastrze Budowlanym

(wcześniej WSCHODNI KLASTER BUDOWLANY)

 Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Budowlanego jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy
ul. Pułkowej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydziale XII Gospodarczym pod numerem KRS 0000221615, NIP: 542-290-15-67, REGON: 052252089.

Polski Klaster Budowlany jest to nowoczesna formuła współpracy oraz wsparcia biznesu i nauki, utworzony jako oddolna inicjatywa przedsiębiorców, środowiska naukowo-badawczego, organizacji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na nadal obecną marginalizację regionu oraz trudności
w zakresie konkurowania na regionalnych rynkach.

Założeniem działania Klastra jest transfer innowacyjnych rozwiązań, rekomendacji pochodzących ze współpracy z ośrodkami naukowymi do biznesu, w celu promowania przedsiębiorczości oraz kreacji nowych usług i produktów.

Od września 2015 roku Polski Klaster Budowalny posiada status Krajowego Klastra Kluczowego.

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy jest organizacją otwartą na nowe zadania, z powodzeniem uczestniczy w wielu projektach w kraju i za granicą.

 

§ 1 Misja i Wizja Polskiego Klastra Budowlanego  

 1. Misją Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego jest wspieranie przedsiębiorstw branży budowlanej i sektorów powiązanych łańcuchem wartości w umacnianiu sieci współpracy i ujednolicaniu procesów na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego i synergicznego, poprzez wzrost innowacyjności, dyfuzję dobrych praktyk, cyfryzację i internacjonalizację działalności.
 2. Wizją Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego jest osiągnięcie pozycji lidera w Polsce, kreującego nową jakość w budownictwie energooszczędnym, dbającego o środowisko oraz realnie oddziałującego na krajową politykę gospodarczą, będącego wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

§ 2 Cele Strategiczne Polskiego Klastra Budowlanego

Celem głównym jest wspieranie instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców branży budowlanej z całego łańcucha wartości inwestycji budowalnych w tym między innym:

 • budownictwa energooszczędnego,
 • firm realizujących inwestycje przyjazne dla środowiska,
 • firm inwestujących w rozwój potencjału technologicznego oraz zwiększenia konkurencyjności na rynkach krajowych, międzynarodowych, 
 • producentów materiałów budowlanych, dostawców technologii, producentów maszyn, urządzeń , IT, OZE, wyposażenia wnętrz.

Cele realizowane są w szczególności poprzez:

 • budowanie sieci partnerskich w kraju oraz za granicą,
 • budowanie świadomości i potrzeb energooszczędnego oraz przyjaznego dla środowiska budownictwa,
 • dostarczanie wiedzy, rozwijanie nowych technologii, stwarzanie warunków
  w transferze wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, a jednostkami naukowo- badawczymi zajmującymi się B+R (Badanie i Rozwój),
 • inicjowanie, pobudzanie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami,
 • animowanie, przygotowanie i realizację projektów ukierunkowanych na rozwój Klastra, członków Klastra, otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym projektów współfinansowanych ze środków własnych Klastra oraz ze źródeł zewnętrznych w szczególności funduszy UE.

W/w są zgodne ze Strategią Klastra i Planem Działania.

§ 3 Członkostwo w klastrze

 1. Klaster ma charakter otwarty co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie.
 2. Członkami Klastra mogą być wszystkie podmioty, które posiadają siedzibę na terytorium RP, a ich działalność jest zbieżna z celami Klastra. Członkami Klastra mogą być także podmioty z zagranicy pod warunkiem, że ich udział w Klastrze wnosi wartość dodaną. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Klastra zobowiązane są do::
  1. złożenia deklaracji członkostwa w Klastrze,
  2. zaakceptowania Regulaminu członkostwa w Klastrze,
  3. zaakceptowania Kodeksu Etycznego Klastra.
 1. Członkiem Klastra może być podmiot, który uzyska akceptację Zarządu Klastra. Uzyskanie akceptacji Zarządu Klastra może nastąpić po zasięgnięciu opinii Członków Klastra.
 2. Przyjęcie do Klastra następuje z datą podpisania przez obie strony aneksu do umowy o współdziałaniu – umowy partnerstwa[1] pomiędzy Członkiem Klastra,
  a Koordynatorem Klastra.
 3. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego regulaminu, daje Członkowi Klastra możliwość:
  1. korzystania z aktualnie dostępnej oferty Klastra,
  2. poszerzenia bazy kontaktów biznesowych,
  3. dostępu do kampanii marketingowych realizowanych przez Klaster,
  4. udziału w projektach czy innego rodzaju inicjatywach z możliwością dofinansowania ze środków publicznych,

przy czym udział w w/w odbywa się na warunkach określonych indywidualnie dla każdej z inicjatyw.

 1. Podmiot uzyskujący status Członka Klastra zobowiązuje się do ścisłej współpracy
  z Koordynatorem Klastra przez okres co najmniej 3 lat.
 2. Polski Klaster Budowlany nie posiada osobowości prawnej. Koordynatorem Polskiego Klastra Budowlanego jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze
  i Konsultingowe. Realizacja misji i celów Polskiego Klastra Budowlanego wpisuje się w realizację celów statutowych stowarzyszenia. Członkowie Klastra posiadają status członków wspierających działalność stowarzyszenia. Członkowie wspierający działalność Stowarzyszenia zobowiązani są do regularnych wpłat składek członkowskich w terminach i wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją.
 3. Członkostwo w Klastrze ustaje w szczególności z powodu:
  1. rażącego naruszenia postanowień umowy, Regulaminu członkostwa Klastra lub Kodeksu Etycznego Klastra,
  2. wypowiedzenia umowy przez Członka Klastra,
  3. wypowiedzenia umowy przez  Koordynatora Klastra,
  4. uporczywego nie opłacania składek członkowskich.
 4. Rozwiązanie umowy następuje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną oraz powinno zawierać uzasadnienie. Strony mogą skrócić/wydłużyć okres wypowiedzenia na mocy porozumienia stron.
 5. Członek Klastra, który wystąpił z Klastra może ponownie przystąpić do Klastra, na warunkach tożsamych dla nowych podmiotów.

§ 4 Podejmowanie decyzji

 1. Decyzje dotyczące funkcjonowania Klastra są podejmowane przez Zarząd Klastra.
 2. W ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania Klastra, Zarząd Klastra może zasięgnąć opinii Członków Klastra.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają postanowień umowy,
  o której mowa w § 2 ust. 4.
 2. Organem uprawnionym do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie jest Zarząd Klastra.
 3. Ustanie członkostwa w Klastrze co do zasady nie wpływa na pozostałe projekty/ inicjatywy realizowane w ramach powiązania kooperacyjnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

[1]  pierwotnego aktu założycielskiego Wschodniego Klastra Budowlanego

  Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

  Adres:

  Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

  Polski Klaster Budowlany

  Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

  ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok

  Tel./fax (85) 652 61 07
  biuro@polskiestowarzyszenie.pl

  Dane rejestrowe:

  NIP: 542-290-15-67
  REGON: 052252089
  KRS: 0000221615

  SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Konto bankowe:

  Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

  © 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.