Wczytywanie strony

Kilka słów od naszego eksperta w zakresie zamówień publicznych- Radosława Harasima.

Data opublikowania: 16/05/2024

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych w robotach budowlanych, czyli więcej za mniej.

Zdaniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) proponowana przez nie „certyfikacja” wykonawców zamówień publicznych w sektorze robót budowlanych ma w swoim założeniu przyczynić się do tego, aby rynek zamówień publicznych szerzej otworzył się na małe i średnie przedsiębiorstwa (MiŚ).

Inicjatywa bez wątpienia słuszna i warta zachodu. Problem jednak w tym, czy wprowadzenie „certyfikacji” w proponowanej przez MRiT wersji[1] rzeczywiście znacząco wpłynie na zwiększenie zainteresowania MiŚ tym wartym wiele miliardów złotych rocznie rynkiem.

Wsłuchując się bowiem w głosy samych zainteresowanych, potencjalnych wykonawców (m.in. członków Polskiego Klastra Budowlanego) problem z dostępnością do rynku zamówień publicznych w pierwszej kolejności wiąże się ich zdaniem nie z formalną stroną ubiegania się o zamówienia, ale nieuczciwą konkurencją w postaci powszechnego zaniżania cen ofert oraz niepewności co do sposobu i zakresu w jaki będzie de facto wykonywane dane zamówienie po podpisaniu przez nich umowy z zamawiającym.

Tym nie mniej, gdyby rzeczywiście zmieniono (czytaj uproszczono i ujednolicono) zasady, na podstawie których każdy zamawiający zobowiązany byłby oceniać oferty wykonawców pod kątem spełniania wystandaryzowanych warunków ubiegania się o zamówienia publiczne i nie podlegania wykluczeniu, stanowiłoby to rzeczywiście nową jakość i krok we właściwym kierunku.

Problemem pozostaje jednak fakt, że obowiązujące obecnie regulacje prawne[2] dotyczące kwestii wymaganego od wykonawców doświadczenia oraz innych właściwości podmiotowych, pozwalają każdemu zamawiającemu na bardzo indywidualne, a więc mocno subiektywne i niestandardowe kształtowanie tych warunków w treści SWZ.

Standaryzacja jedynie części procedur nie może znacząco zmienić obecnej sytuacji i aby być skuteczna wymaga kompleksowych i odważnych decyzji ustawodawcy. Niestety proponowana w projekcie MRiT zmiana przepisów, moim zdaniem nie wpłynie znacząco na dotychczasowe praktyki zamawiających/inwestorów, właśnie dlatego że nie jest kompleksowa. Dobrze jednak, że MRiT zauważyło problem i rozpoczęło dialog z przedsiębiorcami budowlanymi.

Polski Klaster Budowlany deklaruje swoją gotowość uczestniczenia w tym dialogu, oferując doświadczenie i zaangażowanie swoich członków i ekspertów.

 

Redaktor Radosław Harasim

Koordynator Polskiego Klastra Budowlanego w zakresie zamówień publicznych

________________

[1] https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/certyfikacja-zamowien-publicznych
[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30).
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.