Wczytywanie strony

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

  • Data opublikowania: 04/11/2021 |
  • Rodzaj projektu:

Misja

  • SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
  • Nazwa projektu:
    SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
  • Organizator:
    Polski Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy

Opis

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018 r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/16.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego status KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 45 firm (w tym 40 MŚP). Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, organizację seminariów, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
Wzmocnienie konkurencyjności oferty klastra na rynkach międzynarodowych poprzez ich udział w targach i misjach zagranicznych;
Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.
Realizacja projektu obejmuje wiele działań, które w sposób bezpośredni i pośredni prowadzić będą do zwiększenia konkurencyjności firm objętych wsparciem. Firmy w wyniku realizacji projektu zostaną w pełni przygotowane do ekspansji na nowe rybki zbytu, które do tej pory nie były dla nich dostępne. Przełoży się to bezpośrednio na nawiązanie nowych kontaktów handlowych, nawiązanie trwałych ram współpracy między uczestniczącymi we wspólnych działaniach firmami, a w konsekwencji doprowadzi do podpisania nowych kontraktów i osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorcy będą mieli okazję m.in. do udziału w misjach, targach, szkoleniach, konferencjch, będą mieli możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznym oraz światowymi trendami rozwoju branży. W wyniku realizacji projektu spodziewane jest nawiązanie współpracy z ośrodkami B+R, co niewątpliwie w przyszłości zaowocuje realizacją projektów rozwojowych.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra, w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN
Projekt zakończony sukcesem. Zrealizowano wszystkie wydazenia targowe. Osiągnięto założone cele projektu i wskaźniki.

Dziękujemy wszystkim firmom biorącym udział w projekcie i zapraszamy do kolejnych edycji,

Zarząd i zespół WKB

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.