Wczytywanie strony

Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację

Mężczyzna pracujący na laptopie

  • Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację
  • Cel:
    Celem projektem jest wdrożenie technologii cyfrowych do 31.12.2025r. w 49 Małych i średnich przedsiębiorstwach, szczególnie tych nie uczestniczących dotychczas w procesach podnoszenia innowacyjności, z obszaru woj. podlaskiego, poprzez granty w postaci bonów na cyfryzację oraz wprowadzenie innowacji produktowych przez 6 MŚP, a także innowacji procesowych przez 25 MŚP.

Opis

W ramach projektu zostanie zrealizowane wsparcie w postaci bonu na cyfryzację o maksymalnej kwocie dofinansowania nie przekraczającej 150 000,00 zł. które przeznaczone będzie na zakup oprogramowania branżowego i zaawansowanego, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfrowych oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych, niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstwa w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E). Wspierane będą projekty polegające na wdrożeniu przez MŚP innowacyjnych procesów biznesowych lub dodatkowo innowacyjnych produktów lub usług. Elementem projektu będzie też podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistyczne rozwiązań cyfrowych (szytych na miarę).

 

Projekt jest skierowany do 49 Małych i średnich przedsiębiorstw (mikro:15, małe:23, średnie: 11) z obszaru woj. podlaskiego, (zgodnie z def. mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa w roz. zał. I do rozporządz. Komisji (UE) Nr 651/2014 z 17 VI 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wew. w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

 

W ramach projektu osiągnięte zostaną rezultaty:

– Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje: 1 436 925,00 zł

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe – 25 szt.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje produktowe – 6 szt.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) wprowadzające innowacje procesowe – 25 szt.

 

Całkowity koszt projektu: 9 402 009,75 PLN

Dofinansowanie 7 965 084,75 PLN

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.