Wczytywanie strony

Zaproszenie do udziału w podlaskim obserwatorium inteligentnej specjalizacji ekoinnowacje.

Data opublikowania: 05/07/2024
Grafika z zaproszeniem do udziału w obserwatorium oraz logotypy

Szanowni Klastrowicze,

Polski Klaster Budowlany realizuje wraz z Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO, pełniąc rolę Lidera Inteligentnej Specjalizacji Ekoinnowacje.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy sieciowej w podlaskim.

Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych:

1) Wzmocnienie współpracy między biznesem, nauką, samorządem i IOB.
2) Zwiększenie kompetencji do zarządzania RIS3 i tworzenia innowacji.
3) Poprawa jakości monitoringu regionalnych inteligentnych specjalizacji.
4) Wsparcie procesu identyfikacji i modyfikacji inteligentnych specjalizacji.
5) Wzmocnienie regionalnego ekosystemu innowacji.
6) Wzrost aktywności międzyregionalnej i międzynarodowej w obszarze RIS3.

Działania planowane do realizacji w projekcie:

– Spotkania i podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania RIS

– Obserwatoria inteligentnych specjalizacji – mające na celu zgromadzenie wiedzy z szeroko rozumianego sektora poprzez analizy, badania, obserwacje rynku i trendów. W ramach obserwatoriów zostaną kompleksowo zinwentaryzowane zasoby i potencjał każdej specjalizacji. Zgromadzone informacje posłużą do określenia potencjału danego obszaru i wyzwań przed nim stojących, co jest niezbędne dla jednostek wspierających rozwój regionu.

– Podnoszenie kompetencji – szkolenia, warsztaty, spotkania eksperckie

– Wizyty studyjne

– Badania i analizy

– Współpraca nauka-biznes Fundusz Grantowy

– Wydarzenia promujące współpracę nauka-biznes

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jako Lider Inteligentnej Specjalizacji Ekoinnowacje odpowiedzialne będzie przede wszystkim za prowadzenie obserwatorium IS Ekoinnowacje oraz działanie dotyczące podnoszenia kompetencji podmiotów z sektora ekoinnowacji poprzez szkolenia, warsztaty i spotkania eksperckie.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w badaniach prowadzonych w ramach obserwatorium inteligentnej specjalizacji. Do udziału w projekcie uprawnione są wszystkie firmy prowadzące działalność w obszarze RIS ekoinnowacje  z obszaru woj. podlaskiego niezależnie od przynależności do Polskiego Klastra Budowlanego. Badaniem zostanie objęta cała  inteligentna specjalizacja Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem – tj. przedsiębiorstwa wpisujące się w priorytetowe działania B+R+I:

1. ekoinnowacje
2. ekorozwój (np. inżynieria ekologiczna, badania nad bioróżnorodnością, ekoturystyka)
3. zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna oraz innych surowców
4. OZE w modelu rozproszonym, produkcja urządzeń do wytwarzania energii z OZE,
5. pozyskiwanie energii z odpadów z wyłączeniem działalności wyrządzających poważne szkody GOZ
6.budownictwo ekologiczne, zasobo- i energooszczędne, produkcja domów prefabrykowanych, produkcja na potrzeby budownictwa, automatyzacja i robotyzacja procesów w budownictwie proekologicznym
7. gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)
8. projektowanie zrównoważone
9. technologie efektywności energetycznej
10. systemy zarządzania, sterowania i monitorowania w zakresie ekoinnowacji
11. rozwiązania dla elektromobilności i zasilania pojazdów paliwami alternatywnymi
12. rozwiązania wykorzystujące technologie wodorowe
13. systemy zarządzania wodą
14. inne powiązane

Korzyści, które uzyskacie Państwo będąc częścią obserwatorium:

– pierwszeństwo udziału w zagranicznych wizytach studyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu – w 2024r. Batimat Paris.
– dodatkowe punkty premiujące przy ubieganiu się o korzystanie z dofinansowań na misje gospodarcze i targi
– pierwszeństwo udziału w bezpłatnych szkoleniach (z obszaru innowacji w budownictwie), spotkaniach b2b, konferencjach
–  uwzględnienie indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i zapewnienie mu udziału w przyszłych projektach realizowanych przez Klaster, dotyczących: internacjonalizacji, rozwoju potencjału przez korzystanie z infrastruktury Klastra, podnoszenia kompetencji za pośrednictwem szkoleń.
-realny wpływ na kształtowanie nowej perspektywy finansowej, możliwość konsultowania przyszłych działań i włączenia potrzeb przedsiębiorstwa w priorytetowe projekty regionalne.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z działem projektów badawczo-rozwojowych i międzynarodowych:

Aneta Jarocka-Makar
a.jarocka@polskiestowarzyszenie.pl
600 415 522

 

 

 

 

 

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.