Wczytywanie strony

Podlaski Przemysł 4.0

Data opublikowania: 06/06/2024

Podlaski Przemysł 4.0

Opis projektu

 

Celem projektu jest poprawa warunków do rozwoju 120 MŚP z województwa  podlaskiego poprzez wzmocnienie potencjału
i podnoszenie jakości świadczonych usług przez powołaną spółkę celową Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna oraz Instytucje Otoczenia Biznesu Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe i Polski Klaster Budowlany do 30.06.2027r.

 

Grupę docelową projektu stanowi 120 MŚP z obszaru województwa podlaskiego. Wnioskodawca zdecydował się na wsparcie wyżej wymienionego sektora ze względu na badania własne i doświadczenie we współpracy z MŚP, z którego wynika, że te firmy w obecnym czasie najbardziej borykają się ze skutkami bieżącej sytuacji: ekonomiczną, gospodarczą, wysoką inflacją, ciągłym wzrostem minimalnego wynagrodzenia, skutkami pandemii covid i związaną z nimi niepewnością czy też obawą przed nowymi inwestycjami. Konsekwencją wskazanych czynników, a jednocześnie barierą jest dla nich deklarowany brak środków finansowych w tym brak środków na wkład własny.

Z udziału w projekcie są wyłączone podmioty prowadzące działalność wykluczoną z możliwości otrzymania dofinansowania tj. rodzaje działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w: art. 7 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 VI 2021r. w spr. EFR i FS oraz art. 1 Rozporządz. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 XII 2013 r. w sprawie stos. art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis.

 

Priorytetowo zostaną potraktowane MŚP, które:

– mają siedzibę na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,

– prowadzą działalność w obszarach zaliczanych do rdzenia specjalizacji, specjalizacji wschodzących wskazanych w Planie rozwoju przestępstw w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2021–2027+ (RIS3 2027+),

– wpisują się w przemysł 4.0 i komplementarność w zakresie realizacji projektu.

 

Zadnia w projekcie:

Zadanie 1: Realizacja inwestycji budowlanej wraz z zakupem prawa dzierżawy wieczystej gruntu i niezbędnymi pracami projektu:
w tym zakup nieruchomości poprzemysłowych, usług budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujących projekt budowlany, uzyskanie decyzji i pozwoleń, usługi budowlane, nadzór inwestorski w tym nad wdrożeniem technologii BIM.

Zadanie 2: Zakup wyposażenia maszyn i urządzeń oraz rozwiązań IT niezbędnych do wdrożenia sytemu współdzielenia zasobów:
w tym hal produkcyjnych, infrastruktura logistyczna, wyposażenie budynku centrum obsługi MŚP itd.

Zadanie 3: Zaprojektowanie i budowa inteligentnego systemu OZE wraz z magazynami energii i instalacją, na potrzeby zapewnienia zielonej energii niezbędnej do funkcjonowania firm w parku.

Zadanie 4: Centrum obsługi MŚP: kompleksowa oferta usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia gospodarki 4.0
w podlaskich MŚP, realizacji następujących działań:

  1. Usługa doradcza diagnoza potrzeb:.
  2. Usługa doradcza, audyt techniczny 4.0, mapa cyfryzacji.
  3. Usługa szkoleniowa, minimum 12 rodzajów i szkoleń do wyboru.

Zadanie 5: Koszty pośrednie – koszty administracyjne, związane z obsługą projektu, w szczególności koszty zarządzania projektem.

 

Rezultaty:

– Wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne – dotacje – 32.072.953,16 PLN

– Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej
i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: techniczne) – 30 osób

– Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej
i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: zarządzanie) – 30 osób

– Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej
i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: przedsiębiorczość) – 30 osób

– Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej
i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: ekologiczne) – 30 osób

– Pracownicy MŚP kończący szkolenia w zakresie rozwoju umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej
i przedsiębiorczości (według rodzaju umiejętności: inne) – 30 osób

– Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach – 2 osoby

– MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa – 36 osoby

– Nowe przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku – 14

 

Całkowity koszt projektu: 96.553.428,78 PLN

 

Dofinansowanie 64.480.475,62 PLN

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Plik PDF: Podlaski Przemysł 4.0

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.